Qiao Xiaonan

Department of Economics

Job Title:Associate Professor

Research Areas:
Political Economics

EMAIL:xiaonanqiao@nankai.edu.cn

Education
Professional Experiences